วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการอาวุโส เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "วันเบาหวานโลก" ประจำปี 2563 โดยมี นพ.บรรยส ศรีอภิรักษา อายุรแพทย์ทั่วไป กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์ สำหรับวันเบาหวานโลก ปี 2563 นี้ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ "โรคเบาหวาน ป้องกันควบคุมได้ เพียงรู้และเข้าใจ ร่วมคิดร่วมทำร่วมพลัง ปกป้องคนไทย พ้นภัยเบาหวาน" โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนากร นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 17 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ดูแลเบาหวานให้เป็นแนวทางเดียวกัน และบูรณการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันทั้งจังหวัด