วันที่ 12  มีนาคม 2561 เวลา 90.00น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการพิจารณาสืบราคา เพื่อการซื้อร่วมพัสดุระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์

        เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้มีการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด และ กำหนดเกณฑ์การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ในอัตราร้อยละ 20 และ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบราคาเพื่อทำการจัดซื้อร่วมขึ้นในปีงบประมาณ 2561 เพื่อทำการพิจารณาซื้อร่วม และ หาราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 280 รายการ หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 41 รายการ และ วัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 6 หมวด วัสดุงานบ้าน วัสดุสำนักงาน วัสดุทันตกรรม วัสดุคอมพิวเตอร์ 

        เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และ สอดคล้องกับหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ความคุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ต่อไป 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////