วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมของเครือข่ายเขตสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 (5x5) ครั้งที่3/2561 โดยมี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับเขต ปีงบประมาณ 2561

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////