เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอโค ตำบลคอ อำเภอเมืองสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

        เพื่อประสารการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ตามนโยบายที่จะพัฒนางานสาธาณสุขส่วนภูมิภาคในระดับอำเภอให้มีประสิทธิภาพ รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////