วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

        ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการกำหนดมาตรการ ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย หรือที่เรียกโดยย่อว่า มาตรการ ๓ ป ๑ ค นั้น มาตรการดังกล่าว ได้มุ่งเน้นการดำเนินงาน ป้องกันการทุจริต ผ่านเครื่องมือการประเมินเชิงบวก


        เพื่อให้หน่วยงานมีผลการประเมิน และมีแนวทางในการพัฒนา ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม และสร้างความเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างระบบราชการให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงได้จัดโครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น


        โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี และแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขระยะ ๕ ปี ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เริ่มสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยมีเป้าหมายคือ สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////