นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่19


 

              วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 ประทานโล่เกียรติคุณผู้ทรงคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม  และประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 150 แห่ง  โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุมในงานดังกล่าว ร่วมรับเสด็จ

 

    โรงพยาบาลสุรินทร์นำโดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  นับเป็นการผ่าน Re-accreditation ครั้งที่ 4 ของโรงพยาบาลสุรินทร์   


     

     ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ระหว่างวันที่ 13-16  มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิดคุณค่า คุณภาพ คุณธรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก และจุดประกายทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลด้วยกระบวนการมาตรฐานเอชเอ  (HA : Healthcare Accreditation Institute) ส่งผลดีต่อการให้บริการสาธารณสุข เพราะการที่สถานพยาบาลมีคุณภาพและมาตรฐาน ย่อมส่งผลให้ประชาชนที่มารับบริการมีความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการรักษาและสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่

        

        การประชุมวิชาการในปีนี้ มีสถานพยาบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced  HA) 1 แห่ง  ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก 50 แห่ง ได้รับการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ 93 แห่ง และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ 4 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลครั้งแรก 2 แห่ง สมควรได้รับประทานประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 150แห่ง  และโล่เชิดชูเกียรติแก่นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลให้เป็นบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งคุณค่า คุณภาพ และคุณธรรม นอกจากนี้ มีกิจกรรมการบรรยาย นิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ ณ บริเวณ HALL 9  ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////