.โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ (คปสอ.) ครั้งที่ 1/2564

.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ (คปสอ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมชาย รักไทย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์, พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์