.โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2564
.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์, นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมชาย รักไทย สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์, พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมือง (พชอ.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
.การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 6 ประเด็น 1.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 2.การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.นโยบายอาหารปลอดภัย 5.แนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย์1000 วันแรกของชีวิต 6.โรคไข้เลือดออก และพิจารณาเพิ่มประเด็นสุขภาพจิต โดยผลักดันทุกเรื่องเข้าสู่การขับเคลื่อนในระดับตำบล (พชต.) ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลสุรินทร์