...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับ อาคาร 16 ชั้น 5 ได้จัดทำบอร์ด จากใจเราสู่ใจคุณ เพื่อส่งกำลังใจต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ซึ่งบอร์ดจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1. ความรู้ทั่วไป พร้อม qr code ความรู้มหัศจรรย์ 2. ภาพกิจกรรมของหอผู้ป่วย 3. กำลังใจจากเจ้าหน้าที่ 4. กำลังใจจากผู้รับบริการ ในโลกแห่งความเป็นจริง เราคงไม่สามารถใช้ความรู้สึกตัดสินใจทุกเรื่องหรือใช้ “เหตุผล” กับทุกสิ่ง บางเรื่องก็ต้องใช้ “เหตุผล” และบางเรื่องก็ต้องใช้ความรู้สึก คุณค่าของ"คำขอบคุณ“ ไม่ใช่แค่ทำให้คนที่เราขอบคุณรู้สึกดี แต่ยังเป็นการลด"อัตตา" ในตัวเราด้วยเพราะ"ความสำเร็จ" ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเราเพียงคนเดียวแต่มาจากทีมงานและคนอื่นๆอีกมากมาย ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมา ขอบคุณทุกสิ่งในวันนี้ ขอบคุณนะครับ (เพราะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง) มาร่วมสร้างกำลังใจให้กันและกัน เพื่อให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและมีความสุข