.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา นำโดยนางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล นำโดยนางวันเพ็ญ ทัดศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมสหสาขาวิชาชีพ ทันตแพทย์วรพงษ์ ผดุงพงษ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เยี่ยมเสริมพลัง พร้อมให้คำแนะนำ การดำเนินงานนโยบายการปฏิบัติการพยาบาลส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ และส่งเสริมการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ในหอผู้ป่วยใน ณ อาคาร 5 ชั้น 1-2 และ อาคาร 10 ชั้น 1
.คลินิกฟ้าใส ให้บริการทุกวัน ราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ กลุ่มงานสุขศึกษา ชั้น 7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร.044-511757 ต่อ 22971