.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด โดยมีพญ.อัจฉรา มิตรปราสาท หัวหน้าศูนย์ทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์
.กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานโสตศอนาสิกและกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลทารกแรกเกิดในเครือข่ายมีความรู้และทักษะการคัดกรองการได้ยิน สามารถค้นหาเด็กที่มีการได้ยินบกพร่องก่อนอายุ 6 เดือน เพื่อการรักษาฟื้นฟูที่เหมาะสมให้สามารถมีพัฒนาการด้านภาษาใกล้เคียงเด็กปกติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจาก บริษัท สยามเฮียริ่ง จำกัด