.วันที่ 7 มีนาคม 2564 นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้นางกัลยรัตน์ สังข์มรรทร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมงานฌาปนกิจ นางธนสร บำเพ็ญ ณ เมรุวัดไตรรัตนาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้บริจาคอวัยวะให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งนับเป็นรายที่ 10/2564 ของศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์
.ในนามโรงพยาบาลสุรินทร์ ตัวแทนสภากาชาดไทย ขอขอบคุณการให้ที่ยิ่งใหญ่ของท่านผู้บริจาคอวัยวะและญาติทุกท่าน และร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเป็นอย่างสูง ขอบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านกระทำในครั้งนี้ ได้โปรดส่งผลบุญหนุนนำส่งดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่สุคติในที่สงบยังสัมปรายภพ หลุดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ผู้มีความประสงค์บริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์เบอร์โทร 044-511757 ต่อ 17503 (ในวันเวลาราชการ) หรือทาง facebook : ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสุรินทร์