วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลปราสาท จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และ นพ.อภิสรรค์ บุญประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน
          ทั้งนี้ กองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ โดยในปี 2563 มี ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนสามัญผู้รับบำเหน็จบำนาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 62 คน ประกอบด้วย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 18 คน ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 8 คน และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน 36 คน