ประกาศ ประกวดราคาซื้อเฝือกปูนปลาสเตอร์สำเร็จรูป จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)