ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด จำนวน ๕๐ ชิ้น