ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเยื่อบุหัวใจวัว แบบขอบบางพิเศษ จำนวน ๒๐ ชิ้น