วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑

        ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal city) ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เห็นชอบให้ขยายเมืองสมุนไพรในพื้นที่ ๑๒ เขตสุขภาพ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นจังหวัดส่วนขยายในการดำเนินการเมืองสมุนไพร โดยมีแผนในการดำเนินงานบูรณาการในทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดทำโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

        วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองแห่งสมุนไพร(Herbal city) ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพ การผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และการใช้สมุนไพร ทั้งยังมีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน เพื่อให้เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านสมุนไพร

        เพื่อพัฒนาให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองแห่งสมุนไพร(Herbal city) ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพ การผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และการใช้สมุนไพร ทั้งยังมีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน เพื่อให้เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยด้านสมุนไพรเป็นลำดับต่อไป