วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับโล่รางวัลสุวรรณนครา (คลินิกฟ้าใสต้นแบบ สถานพยาบาลปลอดบุหรี่)  ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2560  จาก ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่   ในงานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561 ณ ห้องประชุมสยาม-มกุฏราชกุมารและห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

        รางวัลสุวรรณนครา เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาชิกคลินิกฟ้าใส และสถานบริการสาธารณสุขที่มีผลการดำเนินงานด้านควบคุม และบำบัดรักษาโรคเสพยาสูบที่ดี  โดยมีคณะกรรมการจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นผู้พิจารณามอบรางวัล

     นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา กล่าวว่า โรงพยาบาลสุรินทร์ มีการดำเนินงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดตั้งเป็นคลินิกฟ้าใสตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งในขณะนั้นมีเพียง 6 แห่งเท่านั้น  และในปี 2561 นี้ โรงพยาบาลสุรินทร์มีแผนการดำเนินงานในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเน้นมาตรการ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่  2.การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ   3.การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ และ 4. การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ

     การดำเนินงานคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสหสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ครู-นักเรียน และตำรวจ ในการนี้ คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสุรินทร์ ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดสุรินทร์อีกด้วย

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

26 มีนาคม 2561