วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวัมย สื่บนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561


        อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะอาหารให้พลังงาน และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่าง ๆ ในร่างกายได้ แต่การจะเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะมุ่งเน้นให้ได้สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยของอาหารด้วย หากรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคหรือสารพิษปนเปื้อน ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยได้ และในพื้นที่โรงพยาบาลสุรินทร์นี้ เป็นพื้นที่ที่มีการจำหน่ายอาหารและประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัยของอาหาร สถานที่ประกอบการอาหาร และสถานที่รับประทานอาหาร จึงต้องควรพิจารณาเป็นสำคัญ 


       คณะอนุกรรมการร้านอาหาร เพื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุรินทร์ เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร จึงได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 


1. เพื่อตรวจประเมินติดตาม ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อฟื้นฟูความรู้มาตรฐานด้านงานอาหารปลอดภัย

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

27 มีนาคม 2561