วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสวนหม่อน รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ. รพ. สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลสาธารณสุข เพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรรมการแพทย์ เป็นประธาน

        เนื่องด้วย สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย เป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงซึ่งต้องได้รับการแก้ไข โดยใช้มาตรการในการหยุดยั้ง ควบคุมและป้องกันวัณโรคไม่ให้ลุกลาม และ สามารถควบคุมได้กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยทำเป็นแนวทางเวชปฎิบัติ ในการดูแลรักษาและป้องกันอย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศ เพื่อไม่ให้วัณโรคลุกลามและสามารถควบคุมได้

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/PR.SURINHOSPITAL/posts/410549279410263

29 มีนาคม 2561