วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดโครงการศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติเครือข่าย หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2561

        จากอัตราการใช้บริการ ผู้ป่วยนอกในศูนย์สุขภาพชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน ตามนโยบายท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ พยาบาลวิชาชีพประจำ ศูนย์สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการให้บริการรักษา พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ การให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน หญิงตั้งครรภ์ คลินิกเด็กดี พัฒนาการเด็ก การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการจัดการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2561