วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ รพ.สุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นพ.วีระชัย แสงสุข ผช.ผอ.รพ.กรุงเทพจันทบุรี และ คณะดูงาน รพ.กรุงเทพจันทบุรี

        โรงพยาบาลจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ขอเยี่ยมชมศูนย์มะเร็งและศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุรินทร์นั้น สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสุรินทร์มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคหัวใจ ครอบคลุมในทุกๆด้าน  โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่มีความรุนแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมทั้งต่อผู้ป่วยและญาติ ซึ่งจากจำนวนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ และศูนย์มะเร็งได้ขึ้นทะเบียนไว้ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2561 (ต.ค. – ม.ค.61) มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง 1,489 1,794 2,239  2,433 และ 637 ราย  ตามลำดับและผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561(ต.ค. – ม.ค.61) คิดเป็นร้อยละ 0.60,1.67,6.42,10.27 และ 12.94 ตามลำดับ สำหรับโรคหัวใจ พบอัตราตายจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561(ต.ค. – ม.ค. 61) ร้อยละ 7.9,13.76และ 1.07 ตามลำดับ

        โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิด้านมะเร็ง เมื่อวันที่ 15 เดือนตุลา พ.ศ. 2558 โดยสามารถให้การักษาผู้ป่วยที่ทุกชนิด เริ่มจากการคัดกรองวินิจฉัย รักษา และประคับประคอง โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ สำหรับโรคหัวใจ สามารถเปิดให้บริการด้านผ่าตัดลิ้นหัวใจ เมื่อวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงบริการของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ และ พื้นที่ใกล้เคียง

        โรงพยาบาลสุรินทร์มีความยินดียิ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ได้มองเห็นความสำคัญของผู้ป่วยเป็นสำคัญในการมารับการักษาต่อที่โรงพยาบาลสุรินทร์ และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

30 มีนาคม 2561