วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์และการปฏิรูประบบสาธารณสุข จัดโดย ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โดยได้มอบให้คณะทำงานดำเนินการสำรวจราคาเวชภัณฑ์ยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ใหม่ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ ทั้งนี้ทางชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จะจัดประชุม ทุก 6 เดือน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์และการปฏิรูประบบสาธารณสุข ต่อไป

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2 เมษายน 2561