วันที่ 3 เมษายน 2651 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และการประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ปี 2561


        ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายบูรณาการงานอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น ดำเนินงานและป้องกันแก้ปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน

        โรงพยาบาลสุรินทร์มีเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน “ คลินิกวัยรุ่น ” ปี 2561 เพื่อเป็นการเตรียมรับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 2561

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 เมษายน 2561