วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดการอบรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพสู่ AHA สำหรับทีมนำทางการพยาบาล วิทยากรโดย ดร.ยุวดี  เกตสัมพันธ์ 

        โรงพยาบาลสุรินทร์ของเราให้คุณค่าความสำคัญกับ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2561 เราผ่านการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA)  มาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ.2561  และเราก็มีเข็มมุ่งที่จะผ่านการรับรอง Advanced Hospital Accreditation (AHA) ในปี2563 กลุ่มการพยาบาลมีบุคลากรส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล และเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาโดยตลอด การจัดอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะขยายผลสู่งานคุณภาพทั้งองค์กรต่อไป