วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก  ชั้น 9 โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต  ปี 2561 ( อบรมพัฒนาศักยภาพทีม Child and Family care Team ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน )

        โรงพยาบาลสุรินทร์  จัดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพทีม Child and Family care Team ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน  ปี 2561      เป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ แรกแห่งชีวิตของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการจัดการอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน จัดอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2561  รุ่นที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และรุ่นที่ 3 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

        ตามที่กระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดนโยบายให้ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์  ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต       โดยได้จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนทั้งระบบ แนวทางการดําเนินงานในพื้นที่ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระบบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้เขตสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสถานบริการ สาธารณสุขทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต และสามารถดําเนินงานให้ครอบคุลมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

19 เมษายน 2561