19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุรายกรณีเพื่อการจัดบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา” 

      โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อติดตามประเมินสภาพปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
          2. เพื่อประชุมวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี
          3. เพื่อจัดบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงในแต่ละราย
          4. เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินผู้สูงอายุตามเกณฑ์ ICF(international classification of        functioning, 

   disability and health) และ TAI (Typology of The Aged with Illustration)

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20 เมษายน 2561