รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์