วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งกลุ่มงาน หนึ่งผลงานวิจัย รุ่นที 2 ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์


        นพ.ประวีณ ตัณฑประภา กล่าวว่า โรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูง ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จากการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพดังกล่าว ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หนึ่งกลุ่มงานหนึ่งผลงานวิจัย รุ่นที่ 2” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้ในการตรวจ คัดกรอง วินิจฉัยโรค รักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพงานของตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพงานให้สูงขึ้น มีการประเมินกระบวนการ พัฒนาคุณภาพค้นหาโอกาสพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สามารถค้นหาจุดดีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น


        การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสุรินทร์และจากสถานพยาบาลอื่นๆ ในเขตจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 100 คน ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมพี่เลี้ยงงานวิจัยของโรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลสุรินทร์

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

24 เมษายน 2561