วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ (แยกหนองเต่า) นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (กวป.) ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการประชุม ดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะพัฒนาระบบสุขภาพและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

27 เมษายน 2561