สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด non compliance balloon จำนวน 150 เส้น ราคาเส้นละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในวงเงิน 975,00๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)