วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์, นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้คลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ และแกนนำสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ตามแนวทาง "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จ.สุรินทร์

        กิจกรรมฯ ประกอบไปด้วย ขบวนพลังมวลชนชาวสุรินทร์ทุกภาคส่วน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน จากจุดที่ 1 บริเวณลานสถานีรถไฟสุรินทร์ จุดที่ 2 บริเวณหน้ามณฑลทหารบกที่ 25 และจุดที่ 3 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เคลื่อนขบวนรณรงค์มาที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ จากนั้น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานนำพลังมวลชนชาวสุรินทร์ทุกภาคส่วนกว่า 3,750 คน กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และจะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การแสดง TO BE NUMBER ONE ของเยาวชนจากโรงเรียนกระเทียมวิทยา และร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

    

        องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" รัฐบาลจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น "วาระเร่งด่วน" แห่งชาติ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดในสังคมไทย โดยดำเนินการใน 4 แผนหลัก คือ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ "เชิงรุก" แผนสกัดเครือข่ายยาเสพติด แผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน และแผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่มีแนวโน้มการกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งได้กำหนดให้ตลอดเดือนมิถุนายนเป็น "เดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติด" ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษ พิษภัย จากยาเสพติด โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ชุมชน

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

26 มิย. 2561