ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)