วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์, นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และนพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561) เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ทางด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค, การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ/การพัฒนาบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล, โดยมีนพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้การต้อนรับ

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////