ด้วยสำนักงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมแลพสนับสนุนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน อันได้แก่ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย  และเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว สพธอ.จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอย่งต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 

กดเพื่อตอบแบบสอบถาม