วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ และ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

        เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำไปพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนต่อไป

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////