ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธาณสุข จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา เพื่อรับรองการบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาให้กับบุคลากรสาธารณสุข ให้สามารถสื่อสารกับประชาชนชาวต่างชาติ/ต่างด้าว ที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ

ทางกลุ่มงานสาธารณสุขอาเซียน โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน เชิญท่านหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา เพื่อรับรองการบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปี 2561” จำกัดจำนวน 10 ท่านต่อวิชา ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมริมธารา สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนส่งรายชื่อที่ กลุ่มงานสาธารณสุขอาเซียน(คุณแก้วตา ศรีลาไลย์) โทร 22733 หรือ E-mail: aecsurinhospital@gmail.com ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

 กดเพื่อสมัคร