วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์, นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมีนางอัสนี นาคาวงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กล่าวรายงาน,

        กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)แกนนำภาคประชาชน และกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.น้อย)

       เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน, สำหรับกิจกรรม ประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ การจัดบูธนิทรรศการ โดย กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์โรคไต ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง คลินิกพิเศษ และคลินิกฟ้าใส กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////