ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดความสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐,๐๐๐ ลักซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
               โคมไฟผ่าตัดความสว่างรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐,๐๐๐ ลักซ์(๔๒.๑๙.๑๙.๐๒ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง