วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา18.30 น. ที่ตลาดไนท์บาร์ซา เทศบาลเมืองสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน โรงพยาบาลสุริินทร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ และประชาชนทั่วไป รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ ระดมพลังความรัก สมัครใจ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมือง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ในการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย บู๊ทคัดกรองสุขภาพ, บู๊ทส่งเสริมและป้องกันโรคในชุมชน, บู๊ทอาหารเพื่อสุขภาพ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม และบู๊ทสอนการฟื้นคืนชีพ ให้แก่ประชาชน

 

 

...........................................................................................................

1 ตุลาคม 2561