วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่อาคาร 100 ปี สธ. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชนโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ ระดมพลังความรัก สมัครใจ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ บรรยากาศในงานมีคณะผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลสุรินทร์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
       โดยจัดกิจกรรมทำความดีภายในโรงพยาบาล มี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาในโรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยกิจกรรม 5 ส 3 เก็บ และ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อการตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน ร่วมกับเทศบาลเมือง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บริเวณหน้าโรงยิมเทศบาลเมืองสุรินทร์

 
***************************************************************************
2 ตุลาคม 2561