วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้ผู้ป่วย โครงการ ส่งคนสำคัญกลับบ้าน ซึ่งได้มอบบ้านให้แก่ นางบุปผา ดวงเวา ณ บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการด้านดูแลสุขภาพระยะยาว ระยะกึ่งเฉียบพลัน ระยะสุดท้ายและด้านกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน


        โครงการส่งคนสำคัญกลับบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ภาคส่วน ที่ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้ผู้ป่วยจากงบประมาณความช่วยเหลือจากส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาค โดยเฉพาะทีมงานศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาวและระยะกึ่งเฉียบพลัน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.สต.บ้านประทัดบุอาลอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ อบต.นาดี มณฑลทหารบกที่ 25 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้สื่อข่าวช่อง ONE สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ การให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนในพื้นที่
นพ.ชวมัย สืบนุการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า การสร้างบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้มีความสุขทั้งกายและใจ มีที่อยู่อาศัยอันเป็นปัจจัยจำเป็นแก่การดำรงชีวิต ตลอดจนให้ครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่ง สมควรเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้ทำตาม เป็นการรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่า

 

**********************************************************************

5 ตุลาคม 2561