วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ (คปสอ.) ครั้งที่ 3/61 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ นพ.ชวมัย ได้ชี้แจงนโยบายและการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ของ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อที่ประชุมรับทราบ และ รับฟังรายงานการสรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพอำเภอเมือง ปี 2561, การดำเนินงาน PCC และโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน

 

***********************************************************************

5 ตุลาคม 2561