วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 12 รายการ ดังต่อไปนี้

 1. กระบอกฉีดยา (Syring) หัวเกลียว 10 มิลลิลิตร จำนวน 900 กล่อง
 2. กระบอกฉีดยา (Syring) หัวเกลียว 5 มิลลิลิตร จำนวน 200 กล่อง
 3. สายลวดนำสายสวนชนิดลื่นเป็นพิเศษ (Guidewire 150 ) จำนวน 20 เส้น
 4. สายลวดนำสายสวนชนิดลื่นเป็นพิเศษ (Guidewire 260 ) จำนวน 5 เส้น
 5. สายสวนนำเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath) จำนวน 500 ชุด
 6. สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาว 25 เซนติเมตร (Long Introduce Sheath) จำนวน 20 ชุด
 7. สายสวนนำเข้าหลอดเลือดชนิดยาวเป็นพิเศษ (Long Introduce Sheath)จำนวน 10 ชุด
 8. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ด้วยบอลลูน ชนิด CTO Balloon จำนวน 150 เส้น
 9. สายสวนนำเข้าหลอดเลือดทางแขน (Transradial Introducer Sheath) จำนวน 120 ชุด
 10. สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnotic Catheter) จำนวน 1,000 เส้น
 11. อุปกรณ์เย็บและซ่อมแซมหลอดเลือด (Angioseal) จำนวน 11 อัน
 12. อุปกรณ์ห้ามเลือดบริเวณมือ (TR Band) จำนวน 55 อัน      ในวงเงิน 2,397,700.00 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)