วัสดุการแพทย์ สำหรับห้องสวนหัวใจ (cath lab) จำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. สายต่อสายสวนหัวใจเพื่อรับคลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ( connecting cable multi

electrode catheter) จำนวน 60 เส้น

  1. สายสวนหัวใจเพื่อรักษาการเต้นผิดจังหวะชนิดธรรมดา( Deflectable abation

catheter) จำนวน 20 เส้น

  1. สายสวนหัวใจเพื่อวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ (mutipolar eletrode

catheter) จำนวน 50 เส้น

                    ในวงเงิน 1,660,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)