นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์รับมอบเครื่องเสียง/โสตทัศนูปกรณ์ จากคุณนิรันด์ ฟูกาญจนานนท์