วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น.ห้องประชุมสระโบราณ นายแพทย์ประวีณ ตัฒฑประภาอำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้มาตรฐาน Advanced HA และการวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้า”

       เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลให้สามารถสร้างสรรค์งานคุณภาพ นวัตกรรมและการศึกษาวิจัยจากงานประจำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ” และมีกลยุทธในการเตรียมองค์กรให้พร้อมรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้าหรือ HA ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔

        นอกจากนี้โรงพยาบาลสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของfocal point HA ของเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ที่มีเป้าหมายขอรับรอง Advanced HA เป็นโรงพยาบาลแห่งแรก  ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้าและได้วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบงาน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

 

 

#############################################################

นายอดิเทพ เพชรเอี่ยม / ข่าว

 27 ธค 2560