วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองสุรินทร์” ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยอำเภอเมืองสุรินทร์, โรงพยาบาลสุรินทร์, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ และหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนักและ มีส่วนร่วมดำเนินการตลอดช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง เข้มข้นและจริงจัง ด้วยมาตรการ 5 ป. 1 ข. และ มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค


       กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า สื่อสารความเสี่ยง สร้างความตระหนัก เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และสถานศึกษาใกล้เคียง รวมทั้งกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital