วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ 
ได้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ "ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ห่วงใยประชาชน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และมาตรการป้องกันควบคุมโรค" ณ สถานีวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลสุรินทร์ ความถี่ FM 94.75 Mhz. โดยมีนางอัสนี นาคาวงค์ และนายสุพัฒน์ สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลสุรินทร์

       ร่วมผลิตรายการ ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมดำเนินการตลอดช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง เข้มข้นและจริงจัง ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 1) เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2) เก็บขยะเศษภาชนะ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ 3) เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้ง หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ เพื่อสร้างความตระหนัก และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดสุรินทร์

 

 

****************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital