จังหวัดสุรินทร์รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2562

       วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ขั้น 9 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9, พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมคณะนิเทศงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์, ผอ.รพ.ทั่วไป, ผอ.รพ.ชุมชน, สสอ. ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมสรุปผลการตรวจราชการข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข แผนการพัฒนา การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัยตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการปรับระบบการตรวจราชการเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการกำกับติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติของส่วนราชการปี 2562

 

 

 

 

**********************************************************************************

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital